Tarihi Cicek Lokantasi - Ceyhun Atuf Kansu Cd. 94/A

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Tarihi Cicek Lokantasi

Address :

Ceyhun Atuf Kansu Cd. 94/A, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Ceyhun Atuf Kansu Cd. 94/A, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
R
Remzi Şener on Google

S
Sevket Uygur on Google

M
Mehmet TÜMER on Google

B
Burak Budak on Google

B
Burak Sönmez on Google

Mukemmel
Excellent
Ö
ÖZKAN ÖZTÜRK on Google

Eski çiçek lokantası nın olduğu yer şimdi aspava oldu aspavalar ı ankara seviyor
The place where the old flower restaurant is now is aspava loves aspava ankara
M
Mehmet İDE on Google

ikram ve servisler cok iyi, aile icinde ideal gidilebilecek bir yer.
Catering and services are very good, an ideal place to go in the family.
Ş
Şafak Şimşek on Google

Döneri, servisi ve ikramları gayet başarılı. Yemeğin üzerine demlik çay getirmesi güzel sohbetler için ideal. Ancak adı resimde göründüğü gibi aspavadır, çiçek lokantası değildir.
Doner, service and treats are very successful. Bringing a teapot of tea on the dish is ideal for good conversations. However, the name as shown in the picture aspava is not a flower restaurant.

Write some of your reviews for the company Tarihi Cicek Lokantasi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *