Nimet Fırını - Güvenlik Cd. 79/A

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Nimet Fırını

Address :

Güvenlik Cd. 79/A, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06680
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Güvenlik Cd. 79/A, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
W
Wasted Generation on Google

Kruvasan harika ama neden 12 lira? (yaklaşık 1 dolar) Burası fırın yani ilk üretim yeri.Bu kadar pahalı olmamalı.
Croissants are great but why 12 lira? (about 1 dollar) This is a bakery, that is, the first production site. It shouldn't be that expensive.
B
Barış A on Google

Mahallemizin değişmeyen lezzetlerini yapan güleryüzlü işletme. Benim ağız tadıma oldukça uyan (yağ içinde yüzmeyen, çıtır) kruvasanı ve ekmek çeşitleri şiddetle önerilir.
A friendly business that makes the unchanging flavors of our neighborhood. The croissants and bread varieties that suit my taste well (not floating in oil, crispy) are highly recommended.
C
Celal Şekerci on Google

Ekmek çeşitleri bol eskisi kadar değilse de çoğu ürün kaliteli ve lezzetli, fakat anlıyorum maliyetler arttı ama nerdeyse bir kilo patates fiyatına sattığı patatesli açmanın içinde parmakla bulaştırılmış kadar malzeme görselliği hem yapan ustaya hem işletmeye hiç yakışmıyor ! markanın hakkını vermeyen ürünü satmanız doğru değil fotoğraftaki ürün taktirlerinize Ayrıca sabaha kadar aşağıda ekmek üreten emekçilere kolaylıklar dilerim
The bread varieties are plentiful, if not as much as before, but most of the products are of high quality and delicious, but I understand that the costs have increased, but the visuality of the material that is smeared with fingers in the potato opening, which he sells for the price of almost a kilo of potatoes, does not suit both the master and the business! It is not right to sell the product that does not do justice to the brand, your appreciation of the product in the photo I also wish good luck to the workers who produce bread downstairs until the morning.
O
Orhun Olgun on Google

DOPEST PATISSERIE IN ANKARA
V
Volkan Sevilmiş on Google

Best croisants around. / Kruvasan efsane.
c
cenap duran on Google

Best einkorn bread in town BUT new bakeries will be by einkornbyduran
T
Thomas Preusser on Google

Perfect rolls and tasty sweets... ?
I
Iman B. Rad on Google

Considering the average standards expected of a bakery, this place is what every neighborhood should have.

Write some of your reviews for the company Nimet Fırını

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *