DENİZ TİCARET

4/5 based on 1 reviews

Contact DENİZ TİCARET

Address :

Aşağı Kirazca Mahallesi, Fidanlık Cd No:30/B, İç Kapı Z 36, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978987
Categories :
City : Arifiye/Sakarya

Aşağı Kirazca Mahallesi, Fidanlık Cd No:30/B, İç Kapı Z 36, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey
H
Hasan Yıldız on Google

Mevsiminde aradığınız her ürünü aşağı yukarı bula bilirsiniz kendilerinde yoksa alternatif olarak en yakın yerden tüm ihtiyacınızı temin ederler dürüst ve ahlaklı bir yer ve kişiler abi kardeş bu sektördeler yıllardır Allah eksik etmesin
You can find almost every product you are looking for in its season, if they do not have it, they will supply all your needs from the nearest place as an alternative, it is an honest and moral place and people are in this sector for years, God bless

Write some of your reviews for the company DENİZ TİCARET

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *