İSU Kandıra Sucuali Modüler Atıksu Arıtma Tesisi

5/5 based on 2 reviews

Contact İSU Kandıra Sucuali Modüler Atıksu Arıtma Tesisi

Address :

41600 Kandıra/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://www.isu.gov.tr/
Categories :
City : Kandıra/Kocaeli

41600 Kandıra/Kocaeli, Turkey
t
taner alkay on Google

F
Fikri Kaya on Google

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Kandıra'nın kırsal bölgelerinden olan Sucuali ve çevresinin atıksularını arıtmak amacıyla yapıldı. Tesis, bölgenin atıksularını arıtmaktadır.
Kocaeli Metropolitan Municipality ISU General Directorate of Kandira in the rural areas of Sucuali and its environment to treat wastewater. The plant treats the wastewater of the region.

Write some of your reviews for the company İSU Kandıra Sucuali Modüler Atıksu Arıtma Tesisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *