Lezzet Dünyası - Denizciler Cd. No:48

4.6/5 based on 5 reviews

Contact Lezzet Dünyası

Address :

Denizciler Cd. No:48, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06050
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Denizciler Cd. No:48, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey
m
mehmet aslan on Google

M
Mehmet Soylu on Google

e
effmert on Google

G
Garlangufa on Google

iyi
good
h
harita hizmetleri on Google

Haritaya kayıt olmuşsunuz ama eksik bilgileriniz çok fazla İlginç Bilgiler İlk olarak ilginç bilgilerhakkında sizlere bilgiler sunalım. Bir insan yaşamı boyunca ortalama olarak 22 kilogram deri kaybediyor. Sıcak suyın soğuk sudan daha ağır olduğunu biliyor muydunuz? Karıncalar yaşamları boyunca uyumamaktadırlar. Dünyanın en hızlı büyüme gösteren bitkisi bambudur.Bu bitki günlük olarak ortalama 90 cm büyüme sağlamaktadır. Hapşırdığınız zaman kalbiniz de dahil olmak üzere bedeninizde yer alan tüm organlar bir anda durmaktadır.
You are registered on the map but your missing information is too much Interesting Information First, let's give you some interesting information about it. On average, a person loses 22 kilograms of skin in his lifetime. Did you know that hot water is heavier than cold water? Ants do not sleep all their lives. The fastest growing plant in the world is bamboo. This plant grows an average of 90 cm per day. When you sneeze, all the organs in your body, including your heart, suddenly stop.

Write some of your reviews for the company Lezzet Dünyası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *