Camuzoğlu - 187. Cd. No:67

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Camuzoğlu

Address :

187. Cd. No:67, 06374 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99779
Postal code : 06374
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

187. Cd. No:67, 06374 Yenimahalle/Ankara, Turkey
O
Onur Yuksel on Google

Lezzetli taze kimse kolay kolay kesfedemez böyle yeri
Delicious fresh, no one can easily discover such a place
N
Nefaset Haritası on Google

Mekan, sanayi içinde. Oturma için cok cazip değil. Ayak üstü makul. 3,0 Servis, personel ilgili, ama hedef paket satış olduğu için, hizmet aramak çok mantıklı değil. 3,0 Fiyat, Ankara için çok cazip. 5,0 Menü, çeşidi bol baklava çeşitleri ve özellikle soğuk baklava cok iyi. 5,0 Nefaset, Fiyat lezzet performansı oldukça iyi. Biraz şerbeti çok ama, ortanın üzerinde bir nefaset. 4,0
The place is within the industry. Not very attractive for sitting. Reasonably priced. 3.0 Service, personnel are relevant, but since the target is package sales, it does not make much sense to seek service. 3.0 The price is very attractive for Ankara. 5.0 The menu is very good with a wide variety of baklava varieties and especially cold baklava. 5.0 Nefaset, Price taste performance is quite good. A little too much syrup, but a taste above the middle. 4.0
S
Serpil yeniçeri on Google

Ikinci alışveriş yaptım çok beğendim kesinlikle eminim şekerden yapmışlar şurubunu hiç boğazımızı yakmadı
I made the second purchase, I like it very much, I'm absolutely sure they made it from sugar, it didn't hurt our throat at all.
B
Bülent Onay on Google

Lezzet dolu şiddetle tavsiye ediyorum
Full of flavor I highly recommend
M
Metehan Ceylan on Google

Baklava denilince akla gelen üreticilerden olan Camuzoğlu, Baklavayı gerçekten güzel yapıyor. Ellerine sağlık. Bu tatlı işi mutlaka taze olmalı. 2. veya 3. güne sarktığında midede yanma hissine sebep oluyor. Dolayısıyla direkt üreticiden almak bu manada avantaj olarak görünüyor. Marketlere ürünün ulaşma ve tüketilme süreci riskli. Müşterisi yoğun olan yerler erken tüketti diyelim. Müşterisi az olan yerlere ilgili olarak, ertesi güne sarkan ürünleri düşünün derim. Taze alalım taze tüketelim ve ödediğimiz paraya değsin.
Camuzoğlu, one of the producers that comes to mind when Baklava is mentioned, makes Baklava really well. Health to your hands. This dessert must be fresh. When it hangs on the 2nd or 3rd day, it causes a burning sensation in the stomach. Therefore, buying directly from the manufacturer seems to be an advantage in this sense. The process of reaching and consuming the product in the markets is risky. Let's say that places with heavy customers consume early. For places with few customers, I say think about products that hang around the next day. Let's buy it fresh, consume it fresh and it's worth the money we pay.
S
Soner Aygun on Google

Çok eski ve kalitesinden hala ödün vermediğini görmek sevindirici.
It's very old and it's nice to see that it still hasn't compromised on quality.
E
Ekrem KÜÇÜK on Google

Piyasa allak bullak, mekanın yakınında ve onlar da iddialı ve fiyatları daha uygun yerler var. Deneme imkanı bulamadım henüz. İlerleyen zamanda tekrar yazarım belki. Benim anlamadığım fıstıklı ürünlerde mesela baklavada fıstığın Yeşil rengi diğer katmanlara nasıl geçiyor ve bu bana anormal geliyor.
The market is messy, close to the venue, and there are places that are pretentious and more affordable. I haven't had a chance to try it yet. Maybe I'll write again in the future. What I don't understand is how the green color of pistachio is transferred to other layers in products with pistachio, for example in baklava, and this seems abnormal to me.
M
Mostafa Alyousif on Google

the most delicious BAKLAVA in Ankara !! LOVE IT

Write some of your reviews for the company Camuzoğlu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *