Simit Dünyası - Simit Dünyası

3.3/5 based on 3 reviews

Contact Simit Dünyası

Address :

06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06510
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06510 Çankaya/Ankara, Turkey
O
OburiX on Google

G
Güler YILMAZ on Google

G
Gungor DEMIROGLU on Google

İlk açıldığı günlerde sabah kahvaltısı için gitmiştim. Personel oldukça ilgili ve güleryüzlü. Ancak fiyatlar konusunda, ürünlerin üzerinde yazılan fiyat ile oturup yediginizdeki fiyatların çok farklı olduğunu göreceksiniz. Sebebi ise mekanın sandalyesini kullanmamız olmuş. Ancak her simit adedine, her poğaça adedine,... bu servis fiyatlarına yansıtılması. Dikkat edin derim
When it first opened, I went for breakfast. The staff is very concerned and friendly. However, in terms of prices, you will see that the prices written on the products and the prices you eat are very different. The reason was that we used the chair of the place. However, it is reflected in the service prices for each bagel number, for each pastry. I say be careful

Write some of your reviews for the company Simit Dünyası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *