Yavuzeli gaziantep baklavacısı - Şht. Gönenç Cd. 20-22 D:c

4/5 based on 4 reviews

Contact Yavuzeli gaziantep baklavacısı

Address :

Şht. Gönenç Cd. 20-22 D:c, 06720 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06720
Categories :
City : Çankaya/Ankara

l
lina ve ates insan hayvan dostlugu on Google

B
Bertan Alkan on Google

fıstıklı sütlü nuriye aldım çok taze ve lezzetliydi öneririm.
I recommend the pistachio milk nuriye I bought was very fresh and delicious.
S
Sefer Yağmur on Google

Ankara'da yiyebileceğiniz açık ara en iyi baklava ve güzlü içten personel
By far the best baklava and nice hearty staff you can eat in Ankara
m
mustafa saylan on Google

Gördüğüm en kötü işletme! Hatta işletme bile değil! Eve servisiniz var mı diye sorduğumda var cevabını alıp, siparişinizin gelmemesi sizi şaşırtmasın! Antep'ten baklavayı söylesek gelirdi sanırım. Siz bu işi yapmayın!
The worst business I've ever seen! Not even a business! When I ask you if you have a take-out service, you should get the answer and don't be surprised that your order does not arrive! I think he would come from Antep by saying baklava. You don't do this job!

Write some of your reviews for the company Yavuzeli gaziantep baklavacısı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *