Tunalı Bagels Café - Tunalı Hilmi Cd. No:66

2.3/5 based on 6 reviews

Contact Tunalı Bagels Café

Address :

Tunalı Hilmi Cd. No:66, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06680
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Tunalı Hilmi Cd. No:66, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
N
Nurdeni DENİZ on Google

e
elaf wahed on Google

simitler soguk gelio
Helio cold bagels
A
ALİ CİVANOĞLU on Google

sulu börek bu kadar kötü yapılamazdı sanırım
juicy pie
H
Hayat Yolumdan İfadeler on Google

Simit seviyorsanız bir de çay söyleyip burada keyifle atıştırabilirsiniz.
If you love simit you can also have a tea and enjoy a snack here.
E
Ergun Fomin on Google

Ekstra bir durum yok vasat denilebilecek bir simit cafe
There is no extra situation, a simit cafe that can be called mediocre
C
Cem Görmez on Google

Adı simit cafe fakat simitleri ısıtalım mı diye soruyorlar. Simit cafelerde adı üzerinde sıcak simit her an olması lazım. Çayı fena değil..
It's called bagel cafe, but they ask if we can heat the bagels. The pretzels in cafes need to have hot pretzels on every moment. The tea is not bad ..

Write some of your reviews for the company Tunalı Bagels Café

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *