Özel Hendek Çözüm

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Özel Hendek Çözüm

Address :

Osman Yılmaz Cd. No:51, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Hendek/Sakarya

Osman Yılmaz Cd. No:51, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
O
Oğuz Akman on Google

H
Hasan Hoca Matematik Öğretmeni on Google

H
Harika Güldeniz on Google

Çok güzel bir kurum, ilgileri için teşekkür ederim.
It is a very nice institution, thank you for your interest.
A
Abdullah Yağmur on Google

A
Ayse Oktay on Google

H
HENDEK ÇÖZÜM EĞİTİM KURUMLARI on Google

A
ABDULLAH TÜRKER on Google

Harika bir kurum herkese tavsiye ediyorum özellikle Abdullah hocama selamlar..
I recommend it to everyone, great institution, especially greetings to Abdullah ..
C
Cuneyt Inci on Google

İlçenin en güzel ve en başarılı kursu.
The most beautiful and successful course of the district.

Write some of your reviews for the company Özel Hendek Çözüm

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *