Hacıbaba Supper - 2176. Sk. 16/b

3.3/5 based on 8 reviews

Contact Hacıbaba Supper

Address :

2176. Sk. 16/b, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

2176. Sk. 16/b, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Mükerrem Siviş on Google

Eh
Eh
A
Awad. G. G. Younes on Google

?
b
burak seher on Google

S
Samet Çaylak on Google

İşçi lokantası gibi
Like a workers' restaurant
k
kenan aslan on Google

Ortalama bir yer
Average place
K
Kemal Öztürk on Google

Köfte güzel aile işletiyor. Ev gibi.
Kofta is nice family run. Homey.
H
Hazar Panayırcı on Google

Ramazan haricinde rahatlıkla gidilebilecek bir mekan
A place that can be easily visited outside of Ramadan
F
Fatıma Köksal on Google

Gitmenizi önermem. Basit bir düşünce sistemi ile işletiliyor. Üstünüzde takım elbise yoksa ya da amir, memur değilseniz pek öneminiz yok gözlerinde. Vaktinizin hiç bir şeyin önemi yok... Ayrıca adam da seçiyorlar bidaha gelmeyiz. Kendimizi kötü hissettirdiler.
I wouldn't suggest you go. It is operated with a simple thinking system. If you don't have a suit, or if you're not a supervisor, you don't have much importance. Your time doesn't matter ... They also choose a man. They made us feel bad.

Write some of your reviews for the company Hacıbaba Supper

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *