Erdo Kadayıf

4/5 based on 8 reviews

Contact Erdo Kadayıf

Address :

06794 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

06794 Etimesgut/Ankara, Turkey
C
Ceyhun Özdoğan on Google

R
Recep Aydın on Google

R
Recep Aydın on Google

R
Recep Aydın on Google

Süper tatlı
Super sweet
K
Kadir Mete on Google

Süper mekan. Tatlılar süper??
Super venue. Sweets Super??
M
Mustafa Erden on Google

Bu eşsiz tadı tatmak artik cok mumkun erzurum meshur kadayif dolması ayagınıza geldi herkesi bekleriz
It is possible to taste this unique taste of the famous stuffed kadayif came to your feet
K
Kurtulus KURTBAY on Google

Müthiş bir lezzet Erzurumda bile bulamadığım lezzet Ankarada
A great taste, a flavor I can't find even in Erzurum, in Ankara
o
ozcan ozcan on Google

Her zaman taze ürünleri var
Always have fresh products

Write some of your reviews for the company Erdo Kadayıf

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *