Dostlar Simit Sarayı - Ankara Cad. 51/B

4/5 based on 8 reviews

Contact Dostlar Simit Sarayı

Address :

Ankara Cad. 51/B, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Ankara Cad. 51/B, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
M
Mustafa Kesici on Google

M
Mert Kesici on Google

M
Mehmet Erdoğan on Google

H
Hüseyin Efe on Google

Simit poça çay güzel
Turkish bagel tea
S
Serdar Yıldırım BOZOKALFA on Google

Odun fırınında pişen ürünleri çok güzel
Wood oven baked products are very nice
a
ayhan Kambur on Google

Cok ğüzel Ankara simidi ekmeği cayı böreği?????
Very nice Ankara bagel bread and tea rolls?????
M
Merve Demirel on Google

Tam parasını verip eksik ürün aldığınız oldukça nezih bir mekan !!!!!!!!
It's a very decent place where you pay full money and get the missing product !!!!!!!!
M
Murat Bil on Google

Konsept olarak çok orjinal ancak mekanın genel havası, dizaynı çalışanların genel görüntüsü bu orjinalliği baltalıyor biraz. Şu sigara olayını ulus olrak çözemedik gitti. Güya sigarasız yerde oturuyorsun ama dibinde adam püfür püfür içiyor. Dışarı bi çık leş gibi sigara kokuyorsun. Çeşit olarak yeterli, hele sıcak simite bayılıyorum, kahvaltılık alternatifler ( zeytin, peynir Vs) daha kaliteli olabilir. Fiyat lezzet ve doyuruculuk oranı iyi.
It is very original as a concept, but the general atmosphere of the place, the general appearance of the design workers undermine this originality a bit. We couldn't solve this smoking thing as a nation. You are sitting on the floor without a cigarette, but the man is smoking. Go outside, you smell like cigarettes. The variety is sufficient, I especially love the hot simit, the breakfast alternatives (olive, cheese etc.) can be of better quality. Good price, taste and satiation ratio.

Write some of your reviews for the company Dostlar Simit Sarayı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *