DemirDokum Yetkili Servisi - Turan Cad. No:11

1.9/5 based on 7 reviews

Contact DemirDokum Yetkili Servisi

Address :

Turan Cad. No:11, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazari), Turkey

Phone : 📞 +97998
Postal code : 54100
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazari)

Turan Cad. No:11, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazari), Turkey
N
Nevzat A. (Google ve sosyal medya) on Google

T
Tarik Unnu on Google

Y
Yavuz Calapverdi on Google

Kolay rahat bulduk
We found it easy
R
Razi İpek on Google

Çok pahalı servis teknisyenleri bilgisiz
Too expensive service technicians uninformed
M
Mustafa Taşkınel on Google

Gerekli ilgiyi göstermiyorlar kış gelince insanları kendilerine mecbur hissettirme gereksinimi duyuyorlar
They don't show the necessary attention, they need to make people feel compelled by winter.
A
Ayhan Narin on Google

Yetki verdikleri servisleri lütfen takip etsinler.Sonra mahkemelik oluyoruz.
Please let them follow the services they authorize. Then we go to court.
f
fahrettin kaplan on Google

Gaz kaçak kontrolüne 150 TL aldınız servis ücreti adı altında hangi memnuniyetden bahsediyorsunuz bakın işinize
You received 150 TL for gas leak control, see what satisfaction you are talking about under the name of service fee.

Write some of your reviews for the company DemirDokum Yetkili Servisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *