Teksen Koleji Hendek Kampüsü

1/5 based on 1 reviews

Contact Teksen Koleji Hendek Kampüsü

Address :

54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Hendek/Sakarya

54300 Hendek/Sakarya, Turkey
O
Onur Sinan on Google

Çocuk üzerine hizmet veren bir kurumun yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Çocukların gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız birkaç organizasyon hakkında bilgi verebilmek adına 3 defa okulunuza geldim Fakat Müdüre Hanım Arzu öğretmen sürekli meşgul ve sonrasındada toplantısı var Özel bir kolejin bu şekilde yönetilememesi lazım bir anlayabilirim iki belki denk gelebilir ama üçüncüdede kapıdan döndürüldüğünüzde art niyet çok açık ortada Önemli bir kurumu yönetmeye çalıştığınızı unutmamanızı ve misafirlerinize en azın bir dakika nezaket göstermenizi rica ediyorum unutmayın o bir dakika belki size bir gelecek kazandırabilir saygılarımla
I work as a director of an institution serving children. I have come to your school 3 times to give information about a few organizations that we believe will contribute to the development of children. But the director Ms. Arzu is constantly busy and has a meeting A special college shouldn't be governed in this way, but I think it might be two, but in third, when you're turned in the door, Keep in mind that you are trying to manage an important institution and ask your guests to show courtesies for at least one minute.

Write some of your reviews for the company Teksen Koleji Hendek Kampüsü

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *