Marmara Fıdanlığı - Zübeyde Hanım Cd. No:190

4.9/5 based on 7 reviews
Sitemize Hoà Geldiniz :)Bir Çin atasözüne göre, çok büyük yolculuklar bile, küçük bir adýmla baþlarmýþ. Büyük olmasýný dilediðimiz bu yolculuða 1994 yýlýnda, bizde küçük bir adýmla baþlamýþtýk. Her ne kadar kiþisel birikimimiz ve sektörel altyapýmýz yeni ise de, Ýstanbul’da yaklaþýk bir asýrdýr çiçek ve bitki sektöründe emeði olduðu bilinen OKUL ailesinin her türlü destek ve birikimleri çalýþmalarýmýzda bize en baþýndan beri cesaret ve güç vermiþtir.
1994 yýlýnda sadece “Ligustrum japonica’nýn” generatif yolla üretimi ile baþladýðýmýz yolculuðumuz ilk yýllarda, özellikle çalý grubu bitkilerinin birçoðunun üretilmeye baþlanmasýyla devam etmiþtir. 1996 yýlýnda o günkü þartlar içinde kitlesel üretim mantýðýyla 15.000 adet “Picea Abies” ve “Picea pungens 'Glauca'” üretimimiz baþarýyla sonuçlandýrýlmýþ ve 2000-2004 arasý 150 cm – 300 cm arasý yetiþmiþ fidanlarýmýzý sektörün kullanýmýna sunduk. yazının devamı...

Contact Marmara Fıdanlığı

Address :

Zübeyde Hanım Cd. No:190, 54580 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 54580
Website : http://www.marmarafidanligi.com/
Categories :

Zübeyde Hanım Cd. No:190, 54580 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Arifiye/Sakarya, Turkey
E
Emel Aydan Emül on Google

N
Neşe Babal on Google

M
Murat ERTAN on Google

B
Ben Kübra (Kbraikra) on Google

T
Tuğçe Nur on Google

Y
Yener Coşkun on Google

Fidan üzerine hersey var
There's everything on the sapling
E
Ecem Bayrak on Google

Burada çalışan herkes çok tecrübeli, yardımsever ve kibar insanlar. Herkes işini hakkıyla yapıyor. Tebrik ederim, artık hep buradan tedariğimi sağlayacağım.
Everyone working here is very experienced, helpful and kind people. Everyone is doing their job properly. Congratulations, I will always supply from here.

Write some of your reviews for the company Marmara Fıdanlığı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *