Vitamin Tunalı - Mustafa Kemal Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime D:B Blok 266/14

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Vitamin Tunalı

Address :

Mustafa Kemal Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime D:B Blok 266/14, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9877
Postal code : 06510
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Mustafa Kemal Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime D:B Blok 266/14, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey
O
Osman Bahadır Özden on Google

Her zaman iyi ve kaliteli... ama lütfen daha fazla yerde açmayın hep aynısı olmuyor
Always good and good quality ... but please do not open in more places is not always the same
o
op.dr.tevfik sipahi on Google

En eskiden beri aynı lezzetli sosis ? li sandviç ve meyve suyu taze sıkma
The same delicious sausage sandwich and juice fresh squeezing since the oldest
S
SELİM TOKGÖZ on Google

Oglen lezzetli menuleri var tavsiye ederim
They have delicious menus for lunch, I recommend
T
Tugberk Tekdemir on Google

Tunalı'ya yürüyüşe çıktığımda frankfurter sosisli ve karışık meyve sularını denedim. Pratik ve temiz çalışıyorlar. Tavsiye ederim.
I tried frankfurter hot dogs and mixed juices when I went for a walk in Tunali. They are practical and clean. I advise.
O
Onur Eralp on Google

Hiç bir zaman marka değerini ve lezzetini kaybetmeyen Tunalı Vitamin, Tepe Prime mağazasında müşteri memnuniyet odaklı hizmet vermeye devam ediyor. Pandemi sürecinde, hijyen önlemlerine oldukça önem veren ve sürekli dezenfektan ile temiz tutulmaya çalışılan Tunalı Vitamini yolu Tepe Prime tarafına düşen herkese tavsiye ediyorum.
Tunalı Vitamin, which has never lost its brand value and taste, continues to provide customer satisfaction-oriented service in Tepe Prime store. In the pandemic process, I recommend it to everyone who fills in the Tunali Vitamin path, Tepe Prime, who places great emphasis on hygiene measures and is always kept clean with disinfectant.
O
Oğuzhan Hürkuş on Google

25 TL’ye yarım bazlama tost göndermişler yazıklar olsun bari bazlama tost yazmayın yarım bazlama tost yapın. İnanın içinde sucuğuda incecik koklatmışlar keşke çekseydim fotoğrafını. Kimseye kolay kolay 1 puan vermem ama size bu bile çok
Shame on they sent half flatbread toast for 25 TL, at least don't write toast with flatbread, make toast with half flatbread. Believe me, they made the sausage smell thin, I wish I had taken a photo of it. I don't easily give 1 point to anyone, but even that is too much for you.
b
berk celikyurek on Google

Ok
o
ozan opşin on Google

Classic toast and sandwich shop of Ankara

Write some of your reviews for the company Vitamin Tunalı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *