Umut Pastanesi

5/5 based on 5 reviews

Contact Umut Pastanesi

Address :

Naneli Sk. 2/1, 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Turhal/Tokat

Naneli Sk. 2/1, 60300 Turhal/Tokat, Turkey
D
Duran Hunuç on Google

S
Sati Alhun on Google

İ
İsmail Selvi on Google

S
Sefa Isık on Google

Urunlerinizi beğenerek alıyoruz, Temizlik ve lezzet konusunda çok iyisiniz bu şekilde devam etmenizi temelli ederiz, Allah bereket versin, Mehmet Yılmaza selamlar.
We take your products with pleasure, You are very good in cleanliness and flavor, we will continue to continue in this way, God bless you, greetings to Mehmet Yilmaz.
a
aysel 60 on Google

Turhal halkına layık harika deneyimler, güleryüzlü patronlarıyla muhteşem bir dükkan.. Turhalda Umut pastanesi gibi nice dükkanlar görmek dileğiyle.. İsmail selvi ve Mehmet yılmaza selamlar
Wonderful experiences worthy of the people of Turhal, a wonderful shop with friendly bosses .. Hope to see many shops like Turhalda Umut patisserie .. Greetings from İsmail selvi and Mehmet yılmaza

Write some of your reviews for the company Umut Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *