Gunes Deri Canta

5/5 based on 1 reviews

Contact Gunes Deri Canta

Address :

Gazi Osman Paşa Bulv. No:3, 60030 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

Gazi Osman Paşa Bulv. No:3, 60030 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
L
LBJ on Google

Çok kaliteli deri ürünleri satışı ve imalatı, tamiratı yapılıyor. Tabbi bu arada belirteyim bu noktada değil dükkan. Emniyet binasının orada. Buraya kim, neden işaretledi bilmiyorum. Çeşit bayağı bol. Çanta aldım geçenlerde çok kaliteli ve garantili. Deri ceket aldım çok beğendim. Yumuşacık orginal deri, kuzu derisi. Teşekkür ederim herşey için. Ilgili ve güler yüzlü bir satıcı arkadaş vardı. Çok ilgilendi teşekkür ederim.
High quality leather products sale and manufacture, repair is done. Of course, at this point not to mention the shops. He's by the security building. I don't know who marked it here, why. Variety abundant. The bag I bought recently was very good quality and guaranteed. I bought a leather jacket and liked it very much. Soft orginal skin, lambskin. Thank you for everything. We were friends with a concerned and friendly salesman. Thank you very interested.

Write some of your reviews for the company Gunes Deri Canta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *