Sirvan Baklava Ankara - Muhsin Yazıcıoğlu Cd.

3/5 based on 4 reviews

Contact Sirvan Baklava Ankara

Address :

Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd., 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Postal code : 06510
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd., 06510 Çankaya/Ankara, Turkey
f
fatih akgul on Google

B
BenBero on Google

Berbat uzak durun
Stay away from ruin
C
Cenk Selim on Google

Lezzeti zayıf olsa da ankara standartlarında fena değil ancak uyarmama rağmen aldığım kutuya hep kenar köşe konulmuştu. Böyle hamur hamur kenar da daha önce görmemiştim, içlerinde fıstığın zerresi yok. 110 liraya baklava alıyoruz hamur dolduruyosunuz ayıptır ya
Although the flavor is poor, not bad at ankara standards, but I warned that the box I bought was always placed in the corner. I have never seen such dough dough edge before, there is not a bit of peanut in them. 110 pounds baklava we take the dough is a shame or fill
S
Serra Mesin on Google

Delicious deserts and amazing service?

Write some of your reviews for the company Sirvan Baklava Ankara

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *