Sim Dondurma - Sim Dondurma

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Sim Dondurma

Address :

06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06810
Website : http://www.simdondurma.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06810 Çankaya/Ankara, Turkey
A
A. ŞAFAK TOMRUK on Google

Övgüyü lâyıkiyle hakediyor doğrusu. Fabrikasyon dondurmalar piyasayı ele geçirince gerçek kaliteli dondurmayı bulmak çok zor oldu. Uzun bir aradan sonra gerçek dondurmayı burada yedim. ❤️
It really deserves the praise. When fabricated ice creams took over the market, it became very difficult to find real quality ice cream. I ate real ice cream here after a long time. ❤️
g
gökhan çetinkaya on Google

Dondurma çok vasat, içeriği doğal değil ve bu durum lezzete ve kıvama fazlasıyla yansımış durumda. Önündeki kalabalığa aldanıp heyecanla dondurma aldık ve malesef büyük hayal kırıklığı… Bu hayal kırıklığının karşılığı olarak 1 yıldız veriyorum.
Ice cream is very mediocre, its content is not natural and this is reflected in the taste and consistency. We were deceived by the crowd in front of it and bought ice cream with excitement and unfortunately it was a big disappointment… I am giving 1 star in return for this disappointment.
P
Petek Mocan on Google

Dondurma da tek lezzet.. Ayrıca Bahçeli de çocukluğum , şimdi çocuğumun çocukluğu oluyor :) ?
Ice cream is the only flavor.. Also, my childhood in Bahçeli, now it becomes my child's childhood :) ?
M
MUHAMMET yıldırım on Google

Lezzetli. Bir top dondurma 4 lira. Kilogram 80 lira. Çeşit bol. Sade ve meyveli çeşitler, kakaolu dondurma...
Tasty. A scoop of ice cream is 4 liras. A kilogram is 80 lira. Lots of variety. Plain and fruity varieties, cocoa ice cream...
Y
YAZGÜL on Google

Aklınıza gelecek herçeşit dondurmayı bulabileceğiniz muhteşem bir yer.Çalışanlar ilgili,ortam temiz.
It's a wonderful place where you can find all kinds of ice cream you can think of. The employees are caring, the environment is clean.
S
Sibel Akınlı on Google

Enfessss
Z
Zafer Topukcu on Google

Very delicious.
S
Salih Ballı on Google

no need to say sth. about their ice cream. you have to experience this taste..

Write some of your reviews for the company Sim Dondurma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *