Sevgen Hatay Yöresel Köy Ürünleri - Harbiye Dikmen Caddesi No:238 D:A

4.6/5 based on 8 reviews

Yöresel Market Sepeti - Hatay Yöresel - Yoreselmarketsepeti.com

SEVGEN HATAY YÖRESEL KÖY ÜRÜNLERİ köy ürünleri Kaliteyi Lezzeti ve İnsan Sağlığını Ön Planda Tutan Gıdalar Uygun Fiyatlarla Burada.

Yöresel Market Sepeti - Hatay Yöresel - Yoreselmarketsepeti.com

KVKK Aydınlatma Metni

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADRESİ : Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi No:94/A Çankaya ANKARA TİCARET SİCİL No : 400631 TELEFON :0312 479 11 00 Elektronik Posta : [email protected]

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz; Web sitemizdeki potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler; İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz, E-posta adresi, adres, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz, IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri şeklindeki işlem güvenliği bilgileriniz, Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler şeklindeki pazarlama bilgileriniz, Çağrı merkezi kayıtları şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar Merkez, şube ve mağazalarımızdaki potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler; CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz, Adres, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz, Çağrı merkezi kayıtları şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi Fiziksel mekan güvenliğinin temini Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Sistemsel sorunların çözümü Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Karşılanması Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi Amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir. Ayrıca yukarıda sayılan şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda yada yeterli korumanın bulunmaması halinde de Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışına aktarılabilir. Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla; Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, veri saklanması amacıyla ve veri güvenliği yönündeki gerekli idari tedbirler alınarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ na uygun şekilde yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; ses, kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, merkez, şube ve mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz;

Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir. Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, Hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca ve Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca işlenmektedir Yasal Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak;

    b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;

    a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

    Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya Mobil imza kullanmak suretiyle veya Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu bulunması gereklidir Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Başvuru tarihinizin belirlenmesinde; Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır. Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi; Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır. Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir. Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ Veri Sorumlusunun Kimliği: SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADRESİ : Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi No:94/A Çankaya Ankara TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 400631 TELEFON :0312 479 11 00 ELEKTRONİK POSTA : [email protected] İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz; Web sitemizden online ürün veya hizmet alan kişiler; İsim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi şeklindeki kimlik bilgileriniz, E-posta adresi, teslimat/posta adresi, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz, Satın alma (alışveriş), iade ve şikayet işlemleri nedeniyle banka kayıtları şeklindeki finans bilgileriniz, Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, sözleşme numarası şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri şeklindeki işlem güvenliği bilgileriniz, Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler şeklindeki pazarlama bilgileri Merkez, şube ve mağazalarımızdan ürün veya hizmet alan kişiler; İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz, Telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz, Fatura bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, sözleşme numarası şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, sözleşme numarası şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi Fiziksel mekan güvenliğinin temini Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi Mal / Hizmet Satın Alım süreçlerinin yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek hizmetlerinin yürütülmesi Mal / Hizmet Satış süreçlerinin yürütülmesi Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Sistemsel sorunların çözümü Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile sözleşme taraflarına ait ve sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan ticari, mali ve hukuki sorumlulukların gerçekleştirilmesi Talep, İade ve Şikayetlerin Takibi Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini Ürün / Hizmetlerin satın alma ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir. Ayrıca yukarıda sayılan şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda yada yeterli korumanın bulunmaması halinde de Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışına aktarılabilir. Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla; Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri İş ortakları, tedarikçi ve yüklenici şirketler Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, veri saklanması amacıyla ve veri güvenliği yönündeki gerekli idari tedbirler alınarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ na uygun şekilde yurt dışına aktarılmaktadır. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; ses, kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, merkez, şube ve mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz; Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir. Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, Hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca ve Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca işlenmektedir Yasal Haklarınız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak; a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi; Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya Mobil imza kullanmak suretiyle veya Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu bulunması gereklidir Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru tarihinizin belirlenmesinde; Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır. Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi; Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır. Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir. Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ Veri Sorumlusu SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADRESİ : Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi No:94/A Çankaya ANKARA TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 400631 TELEFON : 0312 479 11 00 ELEKTRONİK POSTA : [email protected] İş bu Aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz. SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli ve önceliklidir. Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarılması, imha edilmesi, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır. SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, yasal mevzuat tarafından belirlenen ve iş bu metinde açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek ve/veya aktarılmak suretiyle işlenecektir. Şirketimiz, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Kişisel Verileri Korunma Kurumu Tebliğleri, Kurul Kararları ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde, veri sahibi kişi tarafından verilerinin alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, açık rıza aranmaksızın işlenmektedir. İş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebilirsiniz. İş bu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilere yöneliktir. SIZE EN UYGUN OLAN VERI KONUSU KIŞI GRUBUNU SEÇEREK, AYDINLATMA METNI’ NE ULAŞABILIRSINIZ. VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI. ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ Veri Sorumlusunun Kimliği SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADRESİ : Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi No : 94/A Çankaya ANKARA TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 400631 TELEFON :0312 479 11 00 ELEKTRONİK POSTA :[email protected] İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz; Web sitemizi ziyaret eden kişiler; IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri şeklindeki işlem güvenliği bilgileriniz, Anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler çeklindeki pazarlama bilgileri, Çağrı merkezi kayıtları şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar Merkez, şube ve mağazalarımızı ziyaret eden kişiler; CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları Çağrı merkezi kayıtları şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Fiziksel mekan güvenliğinin temini İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Sistemsel sorunların çözümü Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi Amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir. Ayrıca yukarıda sayılan şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda yada yeterli korumanın bulunmaması halinde de Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışına aktarılabilir. Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla; Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, veri saklanması amacıyla ve veri güvenliği yönündeki gerekli idari tedbirler alınarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ na uygun şekilde yurt dışına aktarılmaktadır. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; ses kayıtları, kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, merkez, şube ve mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz; Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir. Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, Hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca ve Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca işlenmektedir Yasal Haklarınız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan SEVGEN GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak; a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi; Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya Mobil imza kullanmak suretiyle veya Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu bulunması gereklidir Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru tarihinizin belirlenmesinde; Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır. Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi; Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır. Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir. Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Contact Sevgen Hatay Yöresel Köy Ürünleri

Address :

Harbiye Dikmen Caddesi No:238 D:A, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06460
Website : http://www.yoreselmarketsepeti.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Harbiye Dikmen Caddesi No:238 D:A, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Melih Kahraman on Google

Kaliteli ürünler, fiyatlar kalite açısından dengeli denebilir. Diğer iki mağazasına göre biraz karanlık gibi.
Quality products, prices can be said to be balanced in terms of quality. It seems a little dark compared to the other two stores.
A
Abdulkadir ON on Google

görevli hanımefendi ürünlere hâkim. İletişim çok iyi
The lady in charge is in charge of the products. communication is very good
N
Nilay Yılmazlar on Google

Gittiğim Dikmen'deki Hatay yöresel ürünler mağazasındaki bayan elemanın müşteri diyaloğu hiç hoş ve şık değildi. Bir kaç defa bu çalışanın fevri ve agresif tavırlarıyla karşılaştım.Genel tavırları son derece itici olan bu çalışanın gerekli uyarıların yapılarak hal ve tavırlarını düzeltmesi gerekiyor..
The customer dialogue of the female employee at the Hatay local products store in Dikmen, where I went, was not pleasant and elegant. I have encountered the impulsive and aggressive attitudes of this employee a few times. This employee, whose general attitudes are extremely repulsive, needs to be corrected by making the necessary warnings ..
m
mustafa güner tüzün on Google

Yerel,bizden , doğal ve taze aradığınız herşeyi bulabileceğiniz bir gıda market. Guleryüzlü çalışanlar saygılı ve yardımcı olmaya hazır .?
A food market where you can find everything you are looking for, local, natural and fresh from us. Friendly employees are respectful and ready to help ?
D
Döndü Mercan on Google

Süt alıyorum sürekli tüm ürünler her zaman taze.Çalisanlar kibar ve ilgili.?
I always buy milk, all products are always fresh. Employees are kind and caring.?
G
Gokhan Edge on Google

Artık her yerde bulunan ve değişik isimlerde yöresel ürünler satan firmalardan biri. Dikmen caddesi üzerinde.
It is now one of the companies that are everywhere and sell local products under different names. On Dikmen street.
S
S S on Google

Very friendly and helpsome people. Wide range of natural products.
S
Sibel Sabah on Google

You can find very healthy vegetarian food and products!

Write some of your reviews for the company Sevgen Hatay Yöresel Köy Ürünleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *