Selahattin Simsek Playground

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Selahattin Simsek Playground

Address :

54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
[email protected] Gulseven on Google

Foto Aşkın
Foto Aşkın
i
ismail bozbay on Google

keske hep cocuk kalsaydim :(
I wish I had always been a child :(
H
Haider Aljanabi on Google

مكان مميز قضيت به اوقات جميلة
A special place to have a nice time
S
Serdar Barut on Google

mahalle arasında yapılmış, birkaç oyun aracı olan bir yer. Hiç yoktan iyidir.
a place built between neighborhoods, with a few playing tools. Better than nothing.
N
Nilgün Güler on Google

Parklar temiz olsa çok daha güzel olacak
It would be much better if the parks were clean
e
engin kuvel on Google

Şu parklar teknolojiye uygun yapılsa çok iyi olur, ayrıca insanlarımız duyarsız, çöp möp ne ararsan var cinsi..Etrafı pisletmekte dünya birincisi olmaya koşar adım gidiyoruz..Mahalle sakinlerinin-hastasıyım şu tabirin- daha vicdanlı, sorumlu ve bilinçli olması gerekiyor..
These parks are very good to be made in accordance with technology, also our people are insensitive, garbage möp what you look for.
A
ALİ ŞENTÜRK on Google

Park yapmayı bırakın belediye.. Önce yolları yapın, şehrin her tarafı çukur kırık dökük yollar, alt yapı yok, yağmur yağınca şehir göle dönüyor. Yazık bu halka.
Stop parking, municipality. First build the roads. The city is full of pits and broken roads, there is no infrastructure, the city turns into a lake when it rains. Shame on this ring.
O
Oguz Kes on Google

park

Write some of your reviews for the company Selahattin Simsek Playground

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *