Sarıoğlu Eczanesi

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Sarıoğlu Eczanesi

Address :

Mert Sk. No : 10, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.sarioglu.net/eczane.html
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Mert Sk. No : 10, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
i
incognito on Google

y
yavuz aydemir on Google

e
ercan yiğit on Google

F
Fatih Gül on Google

Güzel
Beautiful
Y
Yasin Tekerci on Google

Teşekkürler
Thanks
S
Sir Das on Google

Konum itibariyle Harika
Great location
z
zafer başoğlu on Google

işinde başarılı tecrübeli bir eczane
experienced pharmacy successful in business
H
Halim Kılıç on Google

Serdivan avm sokağında yer alan bir eczane.
A pharmacy located on Serdivan shopping mall street.

Write some of your reviews for the company Sarıoğlu Eczanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *