Pastannecim - Besa Nova Plaza

5/5 based on 6 reviews

Contact Pastannecim

Address :

Yaşamkent Mahallesi, Besa Nova Plaza, 06810 Çankaya, Turkey

Phone : 📞 +978
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya

Yaşamkent Mahallesi, Besa Nova Plaza, 06810 Çankaya, Turkey
V
Volkan Doğancı on Google

Y
Yasin Akar on Google

Taze ürünler mevcut
Fresh products available
M
Mustafa Maden on Google

Pastalari mukemmel kesinlikle tavsiye ederim.
I would definitely recommend the cakes perfectly.
C
Caner YİĞİT on Google

Erciyes Börek Evi ile birlikte oldugundan uzaktan görmem zor oldu. Benim gibiler için konum doğru. Ben yaşpasta aldım. Gayet taze ve lezzetliydi. Hizmet gayet iyiydi.
Since it was with Erciyes Borek House, it was difficult to see from a distance. The location is right for people like me. I bought it on Yaspas. It was very fresh and delicious. The service was fine.
A
Abdullah Aykut on Google

Her zaman taze, güzel ve uygun..?
Always fresh, nice and affordable..
D
Deniz Çelikel on Google

Mustafa Bey, herşeyden önce nezaketi ve ilgisiyle markanın kalitesini artırıyor. Ürünler zaten çok güzel ama nice güzel markayı çalışanlar veya işletmecinin ilgisizliği veya kabalığı yüzünden tercih etmeyen biri olarak, önce Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum.
Mustafa, above all, increases the quality of the brand with his kindness and interest. The products are already very nice, but as someone who does not prefer many beautiful brands because of the indifference or rudeness of the employees or the operator, I would like to thank Mr. Mustafa first.

Write some of your reviews for the company Pastannecim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *