Lolita Giyim

4.1/5 based on 7 reviews

Contact Lolita Giyim

Address :

Yavuz Sk, Çark Cd. No:15, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Yavuz Sk, Çark Cd. No:15, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Ö
Özlem TALAŞ on Google

D
Deniz Özgür on Google

E
Ebru Yaşar on Google

t
tanem adalı on Google

S
Samet Izibellisiz on Google

Kaliteli düzgün güzel yer . Personel güler yüzlü elbise giyim konusun da yardımcı oluyor fiyatlar uygun . Her bütçeye hitap eden yer . Kalite tesadüf değildir .
Good quality nice place. The staff is friendly and helps you with clothes and the prices are affordable. A place for every budget. Quality is not a coincidence .
M
Melike on Google

Aldığım kıyafetin boyası ilk yıkamada tamamen aktı ve müşteri ilgisi sıfır.
The paint of the clothes I bought flowed completely in the first wash and the customer interest is zero.
h
hakan kartal on Google

Kalite ucuzluk anlayış
understanding of quality cheapness

Write some of your reviews for the company Lolita Giyim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *