Gaziantepli Meşhur Baklavacı İmamoğlu - Merkes Sanayi Bölgesi S.S Aydın Sitesi 21. Caddesi No:143

3.6/5 based on 5 reviews

Contact Gaziantepli Meşhur Baklavacı İmamoğlu

Address :

Merkes Sanayi Bölgesi S.S Aydın Sitesi 21. Caddesi No:143, 06373 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9979
Postal code : 06373
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Merkes Sanayi Bölgesi S.S Aydın Sitesi 21. Caddesi No:143, 06373 Yenimahalle/Ankara, Turkey
S
Selçuk Onder on Google

R
Resul Deştiler on Google

M
Meryem Destiler on Google

Muhtesem bir yer tavsiye ediyorum
I recommend a wonderful place
A
Alper Can on Google

Telefonumu açmadı.
Didn't pick up my phone.
H
Hacer Deştiler on Google

Baklavaları çok lezzetli ve çalışanlarında aynı zamanda titiz herkese tavsiye ederim eğer bir şikayet olsa bile ilgi ve alaka çok yüksek??
Baklava is very delicious and I recommend it to everyone who is meticulous at the same time.

Write some of your reviews for the company Gaziantepli Meşhur Baklavacı İmamoğlu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *