Gazi Antep Yöresel Lezzetler - Strazburg Cd. No:2 D:C

4/5 based on 2 reviews

Contact Gazi Antep Yöresel Lezzetler

Address :

Strazburg Cd. No:2 D:C, 06430 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06430
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Strazburg Cd. No:2 D:C, 06430 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Bayram Eroglu on Google

İyi
Good
A
Adem kökay on Google

Mükemmel tebrik ederim gerçek Gaziantep lezzetleri. Baklava yemek için Gaziantep e gitmenize gerek yok. Sıhhıyede metro çıkışından 50 m ilerde sağda . Suböreği baklavalar sahlep her şey çok güzel kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatları da gayet uygun tabi . Gaziantep e gitseniz zaten bu fiyatlar dan aşağı değil. Muzaffer abimizde çok güzel bir abimiz ve çok değerli bir esnaf. Kendisine büyle bir lezzet dünyası için teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim.
Congratulations on real Gaziantep flavors. You don't need to go to Gaziantep to eat baklava. It is on the right, 50 meters from the metro exit in Sanitary. I would definitely recommend the suburek baklavalar sahlep everything is very nice. The prices are also very affordable. If you go to Gaziantep, it is not lower than these prices. Our victorious brother is a very beautiful brother and a very valuable tradesman. I thank him for a world of flavor. I wish you continued success.

Write some of your reviews for the company Gazi Antep Yöresel Lezzetler

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *