Damla Fırın Pasta - 281. Cadde No 27 D:C

3.4/5 based on 5 reviews

Contact Damla Fırın Pasta

Address :

281. Cadde No 27 D:C, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

281. Cadde No 27 D:C, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
t
türker güven on Google

m
metu metu2021 on Google

pahalı
expensive
B
BAHRİ ÇAĞLIYAN on Google

Her şey çok kaliteli ve uygun fiyatlı.
Everything is very high quality and affordable.
B
Barış on Google

başka fırınlarda satılan ve aynı fiyatta olan ürünler çok ufak büyük alıncada kazıklanmış oluyorsunuz. tavsiye edilmez ama çalışanlar kibar
When products bought at other bakeries and at the same price are very small, you get piled. not recommended but employees are polite
M
Mustafa Said AKSAL on Google

Güzel ve kaliteli bir yer. Çok beğendim. Ellerinde bol çeşit pasta var. Aradığım pastayı, taze bir şekilde buldum. Arkadaşlarım da pastalaeımı çok beğemdiler. Güler yüzlü insanlar işletiyor. Heekese tavsiye ederim.
A beautiful and quality place. Liked it very much. They have lots of cake in their hands. I found the cake I was looking for in a fresh way. My friends also did not like my cake. Friendly people operate. I recommend it to Heekese.

Write some of your reviews for the company Damla Fırın Pasta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *