Beşiktaş JK Sakarya Merkez Futbol Okulu

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Beşiktaş JK Sakarya Merkez Futbol Okulu

Address :

1335. Sk. No:23, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +999
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

1335. Sk. No:23, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
M
Metehan Capa on Google

K
Komik & Rahatlatıcı Videolar HD on Google

V
Volkan Karahan on Google

G
GÖMÜCÜ YT on Google

M
Mustafa Yusuf on Google

m
mertool mertool on Google

Profesyonel kadro
Professional staff
S
Sehri Sungur on Google

Tebrik Ederim.Basarilariniz daim olsun.
Congratulations. May your success always be.
h
hakan erdoğdu on Google

Volkan hoca mesleğinde çok başarılı, eğitim kadrosu da çok güzel.
Volkan is very successful in his profession, and the education staff is very nice.

Write some of your reviews for the company Beşiktaş JK Sakarya Merkez Futbol Okulu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *