Ada54 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

5/5 based on 1 reviews

About Ada54 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

Teknik açıdan kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışla; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri doğrultusunda; uygun metod, cihaz ve uzman personelimizin yer aldığı, iyi bir mesleki çalışma ve teknik uygulama ile zamanında ölçüm ve analiz  hizmetleri sunuyoruz.

Contact Ada54 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

Address :

Sedat Kirtetepe Cd. 55/B D:55/B, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9879
Website : http://www.ada54cevre.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Sedat Kirtetepe Cd. 55/B D:55/B, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Write some of your reviews for the company Ada54 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *