Sunpet - Adapazarı Bolu Yolu No:102

5/5 based on 1 reviews

About Sunpet

Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.

Contact Sunpet

Address :

Adapazarı Bolu Yolu No:102, 81852 Çaybükü/Çilimli/Düzce, Turkey

Phone : 📞 +9988
Postal code : 81852
Website : https://www.sunpettr.com.tr/
Categories :
City : Çaybükü/Çilimli/Düzce

Adapazarı Bolu Yolu No:102, 81852 Çaybükü/Çilimli/Düzce, Turkey

Write some of your reviews for the company Sunpet

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *