İşler Kitabevi Serdivan Şubesi

4.8/5 based on 8 reviews

Contact İşler Kitabevi Serdivan Şubesi

Address :

Bağlar Cd. No:3/A, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Bağlar Cd. No:3/A, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
B
Bilal Özdoğan on Google

H
HATİCE NESLİHAN DEMİRİZ on Google

M
Muhammet DİKMEN on Google

K
Kadri ER on Google

F
Furkan Özdoğan on Google

Tavsiye ederim bir kitapçıdan daha fazlası yararlı kaynak kitapları bulabilirsiniz
You can find more useful resource books than a bookstore I recommend
H
HAKAN BİRLİK on Google

Yilmaz bey ve ekibine teşekkürler İşinin ehli insanlar
Thanks to Mr. Yilmaz and his team, competent people
M
Mevlüt ÖZTÜRK on Google

TYT. AYT HER SEVİYE YAYIN MEVCUT. ÖSYM HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN MUTLAKA ÇÖZMESİ GEREKEN SORU BANKALARI VE DENEMELER MEVCUT
TYT. AYT IS AVAILABLE FOR EVERY LEVEL. QUESTION BANKS AND TRIALS AVAILABLE FOR STUDENTS WHO PREPARE ÖSYM
M
MURAT ŞAHİN on Google

Kaliteli, farklı seviyelerde kaynakları ve ihtiyacınıza göre farklı yayınları bulabilirsiniz.
You can find quality, different levels of resources and different publications according to your needs.

Write some of your reviews for the company İşler Kitabevi Serdivan Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *