Baklavacım Mehmet Bey - Haymana Yolu Blv. No:112/A

2.9/5 based on 8 reviews

Contact Baklavacım Mehmet Bey

Address :

Haymana Yolu Blv. No:112/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98777
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Haymana Yolu Blv. No:112/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
g
gökçe Ç.A. on Google

S
Salih Fırat Kılıc on Google

H
Havvanur Sapmaz on Google

Ç
Çetin Atabay on Google

Uygun, temiz.
Convenient, clean.
M
Mehmet “Bigbaba” Özdemir on Google

Eski tadı yok ???
No old taste Eski
C
Cİhan ÜNAL on Google

Haymana yolu bulvarında gölbaşına göre kaliteli ama iyi bir baklavaya göre orta kalitede bir baklavacı.
A quality baklava on Haymana road boulevard, but a good quality baklava.
S
S. Yılmaz on Google

Kilosuna 54 lira verdiğim o sözde antep fıstıklı baklava içinde sadece antep fıstığı olsaydı iyiydi. Haram olsun.
54 pounds of 54 pounds I gave him that pistachio baklava was good if there were only pistachios. Haram.
S
Suat Alim on Google

Fiyata göre iyi denebilir, ama kendimiz yapıyoruz yağın fıstığın en güzelini kullanıyoruz kısmı inandırıcı gelmedi bana. Birkaç kez misafir için aldım. Yağ konusunda hassas bir midem olduğu için genelde azda olsa rahatsız etti.
It can be said good according to the price, but we do it ourselves, we use the best oil of peanuts, the part did not seem convincing to me. I bought it several times for guests. Since I have a sensitive stomach about fat, it generally bothered a little.

Write some of your reviews for the company Baklavacım Mehmet Bey

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *