adapark

3.5/5 based on 8 reviews

Contact adapark

Address :

Stad Cd. 4b, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Karasu/Sakarya

Stad Cd. 4b, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
n
nurdan becerikli on Google

çok harika
so awesome
f
faruk korkmaz on Google

şahane bol bol alışveriş
great shopping
H
Hatice Balıkcı on Google

İdare eder işte
It's manageable
N
NervaNa Z on Google

Göze hitap edebilecek
Eye appeal
G
Gönül & Muammer Yılmaz on Google

Güzel ürünleri var.
Nice products.
B
Bülent / 77 on Google

Çeşitli kıyafetlerin satıldığı bir mekan
A place where various clothes are sold
S
Sinan ŞAHİNTÜRK on Google

Tesettur giyime özen gösterilirse iyi olur
Tesettur clothing should be taken care of
F
FATMA TANUŞU PARLAK on Google

Güzel ürünleri var fakat değişim konusunda skıntı yapıyorlar
They have nice products, but they are skeptical about change

Write some of your reviews for the company adapark

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *