Merkez Pharmacy

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Merkez Pharmacy

Address :

Uzun Çarşı No:35, 54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9798
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Uzun Çarşı No:35, 54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Ö
Ömer Kosova on Google

C
Cenk Ateş on Google

Güzel
Beautiful
M
MUHAMMED Ali on Google

جيد
good
H
Hasan Aygün on Google

Cana yakın personeller ve işletme sahibi . Harika ?
Friendly staff and business owner. Great ?
E
Engin Duman on Google

Bileceğin en eski eczanesi kendini hiç yenileme değişim yok
The oldest pharmacy you'll know doesn't change itself ever renovation
Ü
Ümit Usal on Google

Eski bir eczane.. Özellikle güzellik ve bakım ürünleri konusunda geniş bir sunumu var.
It is an old pharmacy .. It has a wide range of presentations especially on beauty and care products.
H
Hakan Kaçar on Google

Vitaminler, gıda takviyeleri ve kozmetik ürünlerde Sakarya'da tek yer.
It is the only place in Sakarya for vitamins, food supplements and cosmetic products.
K
Keziban Sur on Google

Eczane, ürünler, sahibi hakkında bilgim yok. Fakat talihsiz bir alışveriş oldu. Bundan sonra nereden, ne alacağımı, iade şartları konusunu sorgulamamı bana öğretti. Sadece avene marka ürün tercih etmem ve ürünün alerjik etki etmesi ile avene markası eczanenin zararını karşılıyorken müşterinin parası eczane tarafından iade olmuyor ve eczaneden farklı ürün almanız isteniyor. Benzer bir alışveriş durumunuz olursa lütfen baştan sorgulayın. Asla tavsiye etmiyorum.
I don't know about the pharmacy, the products, the owner. But it was an unfortunate purchase. After that, he taught me where to buy, what to buy, and to question the return conditions. I prefer only Avene brand products and because the product has an allergic effect, the Avene brand covers the loss of the pharmacy, while the customer's money is not returned by the pharmacy and they are asked to buy a different product from the pharmacy. If you have a similar shopping situation, please inquire from the beginning. I never recommend.

Write some of your reviews for the company Merkez Pharmacy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *