Ada Tarim

5/5 based on 3 reviews

Contact Ada Tarim

Address :

Altam Kutluata Sk. No:28, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9779
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Altam Kutluata Sk. No:28, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Y
Yunus Kıratlı on Google

F
Ferhat Arapoğlu on Google

Arayacağiniz herturlu ilaci buradan temin edebilirsiniz.
You can get all kinds of medicines you are looking for here.
s
selçuk çetinkaya on Google

Mustafa bey ve ekibi güler yüzlü ve gelen tüm üreticilere yardımcı oluyorlar.
Mr. Mustafa and his team are friendly and help all the producers who come.

Write some of your reviews for the company Ada Tarim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *