A.101

2.8/5 based on 8 reviews

A101 HARCA HARCA BİTMEZ - A101.com.tr

A101'de cep telefonu, çamaşır makinesi, bilgisayar gibi tüm elektronik ve daha yüzlerce kategoride binlerce ürünler, aldın aldın ve haftanın yıldızları fırsatı ile kapında!

About A.101

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ‘TEDARİKÇİ OLMAK İSTİYORUM’ AYDINLATMA METNİ

 

Yeni Mağazacılık A.Ş. olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede ‘tedarikçi olmak istiyorum’ uygulamasına("uygulama”) ilişkin aydınlatma metnimizi aşağıda tarafınıza sunmaktayız

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimlik (ad, soyad, firma adı), iletişim (telefon, e-posta adresi, firma adresi) işlem güvenliği (IP adresi, log kayıtları) kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Yeni Mağazacılık A.Ş. (“A101”) olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz;

 

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: mevzuat kapsamında ilgili işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: uygulama kapsamında verilmiş olan bilgiler doğrultusunda iletişime geçilmesi

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: tedarik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen tedarikçi seçim işlemlerinin denetiminin sağlanması

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi: hizmet sunumlarımızın daha iyi bir hale getirilebilmesi için ürün önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

• Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi: önerilen ürünlerin değerlendirilmesi süreçlerinin yönetilmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi: önerilmiş olan ürün bilgilerinin sözleşmenin kurulması için kullanılması

• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi: uygulama vasıtasıyla yapılacak olan yatırımların belirlenmesi

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: müşterilere doğru ürünün, zamanında ve en uygun fiyata ulaşmasını sağlayacak sürecin yürütülmesi

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: şirket yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki tablo uyarınca aktarılmaktadır:

Aktarılan KişiAktarma Amacı
Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler/İş Ortakları

Uygulamaya ilişkin doldurulan form ile iletilen başvurulara cevap verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, istatistik çalışmasının yapılması, denetim, saklama, işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

Kişisel verileriniz ‘tedarikçi olmak istiyorum’ formları aracılığıyla elektronik veya elektronik olmayan ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 

• Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının bir kısmının veya tamamının yerine getirilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun kayıt, ibraz ve taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

 

• Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: tedarikçi sözleşmelerinin yapılması ve tamamlanması gibi sözleşmenin ifasının kurulması veya ifası için gerekli kişisel veri işleme faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında “Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metni uyarınca; Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis No: 0948042376200016) Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4B/1 Üsküdar, İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla [email protected] e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmasından bağımsız olarak mobil imza/e-imza kullanarak [email protected] e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla [email protected] adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Başvurunuz, A101 tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, A101 kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.

Contact A.101

Address :

Güz Sok. No:69, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey

Website : http://www.a101.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazarı)

Güz Sok. No:69, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey
Y
Yavuz YavuZ on Google

B
Burak B. on Google

A
AYSE BEKR on Google

H
HLLYRLMZ on Google

A
Ahmet Sedat Doğan (Ahmet Sedat) on Google

A101 iyi market..
A101 good market ..
A
Ahmet engin Türk on Google

Güzeldi
it was nice
İ
İsmail Tevfik Üçpınar on Google

Market yok
No Market
F
Firas H M on Google

ماركت ممتاز
Supermarket

Write some of your reviews for the company A.101

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *