Yazlık Eczanesi

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Yazlık Eczanesi

Address :

Atatürk Blv. No:30, 54100 Budaklar Köyü/Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Budaklar Köyü/Adapazarı/Sakarya

Atatürk Blv. No:30, 54100 Budaklar Köyü/Adapazarı/Sakarya, Turkey
Y
YUSUF KULAÇ on Google

Y
Yılmaz Aktaş on Google

Hapı yutmusuz
We took the pill
G
Gökan Kuzan on Google

Kaxir abiiiii
Kaxir abiiii
S
Serkan Usta on Google

Güzel tavsiye edilir
Beautiful is recommended
H
Hayrettin KARAMUK on Google

Kolaylıkla ilaçlarınızı bulabileceğiniz bir eczane
A pharmacy where you can easily find your medicines
İ
İ. C. on Google

Eczane. Bildiğiniz diğer eczanelerden farkı yok. Eczane
Chemist. It is no different from other pharmacies you know. Chemist
H
Harun Tilbe on Google

Memnuniyet gayet üst düzeyde ve hiç bir problemimiz olmadı
Satisfaction is very high and we did not have any problems
F
Fatih Bilgin on Google

İlgi âlâka süper corona tedbileri üst seviyede tavsiye edilir
Relevant super corona measures are highly recommended

Write some of your reviews for the company Yazlık Eczanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *