Sapanca Balık Ekmek

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Sapanca Balık Ekmek

Address :

54600 Sapanca/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Sapanca/Sakarya

54600 Sapanca/Sakarya, Turkey
İ
İlyas Hayri on Google

Sapanca Gölü manzarasında yemek keyfi güzel. Yalnız Sapanca da bir self servis olayı var. Her şey self maalesef. Balık ekmek de self servis. Siparişi veriyorsun gidip alıyorsun. Fiyatları makul. Balık ekmek 10 TL. Tadı orta çok muhteşem değil. Uskumru veriyorlar.
It is nice to enjoy a meal in the view of Sapanca Lake. However, there is a self service event in Sapanca. Everything is self unfortunately. Fish and bread are also self service. You place the order, you go and get it. Prices are reasonable. Fish bread 10 TL. The taste is medium, not very spectacular. They give mackerel.
Ö
Ömer Kasap on Google

İlkinde spontane yediğimiz balık ekmek için Sapancaya sırf hacı amcanın balık ekmeğini yemek için tekrar girdik. Self servis balık ekmek 10 lira. Sahil boyunca yürüdüm ne olduğu belirsiz onca mekandan sonra gene gitsem hacı amca da yerim. Hacı amca biraz agresif hakikaten sırf senin için geldim dedikten sonra hafif bir tebessüm aldım.
In the first one, we re-entered Sapanca for the bread we eat spontaneously. Self service fish bread 10 lira. After all the places where I walked along the beach, whatever happened, if I go again, I will eat my uncle. Uncle Haji was a bit aggressive, and I just got a slight smile after saying that I came for you.
H
Hasan Aslan on Google

Temiz güzel sandal var orda yemek isterseniz bence gidilir
There are clean and beautiful sandals, if you want to eat there, I think you should go.
c
can öner on Google

Fiyatları mevkiye göre makul seviyede. Lezzet konusunda uskumru ve deniz balıklar oldukça iyi fakat göl balığı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Göl balığı daha tatsız geldi. Self servis uygulaması var. Dışarda kesinlikle ama kesinlikle yiyecek getirilmiyor, kabul edilmiyor. Çocuğunu için yiyecek ya da lokma tatlısı. Bu konuda neden bu kadar katı bir uygulama var anlamadım.
Prices are reasonable according to the location. The mackerel and sea fishes are quite good in flavor, but I can't say the same for lake fish. The lake fish came more tasteless. Have self service app. There is absolutely no food outside, but no food is accepted. Food or bite dessert for your child. I do not understand why there is such a strict application in this regard.
h
hnoguz on Google

Uskumru ve sapanca gölünden çıkan kızılkanat balıklarını yağda kızartıyorlar. Tercihe göre ekmek arası veya porsiyon olarak veriyor. Servis yok, self servis. Bu hususu her yere yazmış, hatta sen yaklaşırken önce bunu söylüyor. Yani mekana bunu bilerek giriyorsun. Saltanat kayığında ve karaya konan masalarda göl kıyısında güzel manzara olmak işletmenin iyi yönleri,
They fry mackerel and rudd fish coming from Sapanca lake in oil. He gives it as a bread break or as a portion, depending on preference. No service, self service. He has written this point everywhere, and even says this first when you approach. So you enter the place knowingly. Being a beautiful view on the lake shore in the sultanate boat and the tables placed on the land, the good aspects of the business,
s
seda dogan on Google

Dün oradaydık balık ekmek süper lezzetli ailecek bayıldık yine yolumuz düşse yine uğrarız. Fiyatlar da gayet makul ekmek arası 15 tl. Tekne zaten olay ?
We were there yesterday, fish bread, super delicious family, we love it again. Prices are also quite reasonable, between 15 TL. The boat is already incident ?
W
Walid Harb on Google

Amazing place
H
Hassan MO on Google

Delicious fish sandwich

Write some of your reviews for the company Sapanca Balık Ekmek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *