Terzi Başaran

3.5/5 based on 4 reviews

Contact Terzi Başaran

Address :

Şal Sk. No:14, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Şal Sk. No:14, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
S
Sena Gül on Google

B
Berkay Aktaş on Google

Gayet güzel
pretty nice
T
Tolga on Google

Terzilik işinden anlamadıkları kesin. Paça boyu bile alamadılar. Yanından bile geçmeyin.
They certainly don't understand tailoring. They didn't even get a leg. Don't even go near it.
L
Levent AKIN on Google

Başaran terzi işinin hakkını vererek minimum fiyatlarla çalışmaktadır. Götürdüğünüz işin nasıl olacağını yada olmayacağını size açıklar ona göre yapar. Her tür terzilik iş için kendisine başvurunuz...
Basaran tailor works at minimum prices by giving the right to his job. It explains to you how the job you are going to be or will not do it accordingly. Apply for any kind of tailoring job ...

Write some of your reviews for the company Terzi Başaran

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *