Bjk Sakarya Spor Okulu

5/5 based on 1 reviews

Contact Bjk Sakarya Spor Okulu

Address :

11. Sok., 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey

Phone : 📞 +977
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazarı)

11. Sok., 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey
H
Hürdünya Şahan on Google

Oğlum üç senedir devam ediyor. Volkan Hoca ve ekibi bu işi gerçekten çok iyi yapıyorlar. Çocukları sevmeleri, ilgileri ve alakaları harika. Kesinlikle spor için doğru yerdeyiz. Tüm ekibe teşekkür ederim.
My son has been going for three years. Volkan Hoca and his team are doing this job really well. Their love, interest and relevance to children is great. We are definitely in the right place for sports. Thank you to the whole team.

Write some of your reviews for the company Bjk Sakarya Spor Okulu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *