Sirma

3.2/5 based on 5 reviews

Sırma Türkiye - Sirma.com.tr

Sırmagrup, Su, Doğal Kaynak Suyu, Maden Suyu, Meyveli Maden Suyu, Vitaminli Maden Suyu, Schorle, Exclusive, Soda, Meyveli Soda ürünleri ile içecek sektörünün öncü firmalarındandır.

Contact Sirma

Address :

Sakarya Cad. No:111/B, 54200 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey

Phone : 📞 +97878
Website : http://sirmagrup.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazarı)

Sakarya Cad. No:111/B, 54200 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey
K
Kürşat Gökşen on Google

a
albasha563 on Google

اذهب الى هناك بأستمرار
Go there frequently
Ö
Özcan ÇELİKTEN on Google

Türkiye de Bir numara
Number one in Turkey
m
mesut çırpan on Google

Harita uygulamasinda Sıırma Su firması olarak belirtilen noktada Bu isimde bir firmanın bulunmadığı ,yakın çevresinde de Bu isimde bir su firmasının bulunmadığı daha doğrusu hiç bir su firmasının bulunmadığı, yerin yanlış konumlandırıldığı görüldü
In the map application, it was seen that at the point specified as Sıırma Water company, there was no company with this name, there was not a water company with this name in its close vicinity, or rather, there was no water company, the place was misplaced.
C
Cihat Ertem on Google

Nice

Write some of your reviews for the company Sirma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *