Sırma

3.3/5 based on 3 reviews

Contact Sırma

Address :

Kırkıncıpınar Şelale Cd., 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Sapanca/Sakarya

Kırkıncıpınar Şelale Cd., 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey
u
ueyir devecii on Google

F
Fatih ŞAHİN on Google

Güzel bir işletme
Nice business
S
Sami KARA on Google

Halep'e yardım kampanyası diye photoshoplu tır gönderen de siz değilmiydiniz? ambalajlı su raporunda sırma adını göremedim! o kadar mı kalitesizsiniz. insanların sabrını sınamak için gidilebilecek en güzel yer burasıdır, bakalım küfür etmeden kaç dakika dayanabileceksiniz.
Wasn't it the one who sent a truck with photoshop to Aleppo as a charity campaign? I did not see the sirin name in the packaged water report! are you so poor quality? this is the best place to go to test people's patience, let's see how many minutes you can survive without swearing.

Write some of your reviews for the company Sırma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *