Ilhan Teknik - Serpil Sok. 19/B

4.8/5 based on 4 reviews

Contact Ilhan Teknik

Address :

Serpil Sok. 19/B, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazari), Turkey

Phone : 📞 +979
Postal code : 54100
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazari)

Serpil Sok. 19/B, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazari), Turkey
A
Ayhan Karadas on Google

S
Seyfi YÜCEL on Google

Servis hizmetleri çok iyi...
Service is very good ...
u
ufuk kutlu on Google

İşinin uzmanı bir usta gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz
You can rely on an expert master with peace of mind
S
Sinan Adıgüzel on Google

Adapazarinda, uzun süredir sıkışan kombinin şu vanasini tamir ettirmek için araştırdığınız ve uygun fiyata bulduğumuz yer. Ceyhun ve Veysel isminde işini bilen iki tekniker genç islerini hakkıyla yerine getirdiler. Tavsiye edilir.
Adapazarinda, a long-stuck combi boiler repaired to repair the valve and found it at an affordable price. Two technicians, Ceyhun and Veysel, who knew their jobs, did their job properly. It is recommended.

Write some of your reviews for the company Ilhan Teknik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *