Serdivan Traffic Park

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Serdivan Traffic Park

Address :

5. Cadde No:11, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

5. Cadde No:11, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
A
Ahmet Türk on Google

Çocuklara trafik eğitimi vermek için güzel düşünülmüş ve uygulanmış bir proje.
G
Gökhan Dişli on Google

Çocuklar için hem eğitici öğretici hemde eğlendirici aktivitelerin olduğu bir mekan, trafik eğitimi eşliğinde 4 tekerlekli araç kullanımı, trambolin, mini golf sahası vb. Tüm aktiviteler ücretsiz, yoğunluğa göre sıra ile kullanılıyor. Bu tarih itibari ile araç gereç ve trafik sahası bı nebze eskimiş durumda, yenilenmeye ihtiyacı var.
A place with both educational and entertaining activities for children, 4-wheeled vehicle use with traffic training, trampoline, mini golf course, etc. All activities are free, used in order according to the intensity. As of this date, the equipment and the traffic area are somewhat old and in need of renewal.
Ç
Çağlayan sümbül on Google

Genel olarak çocuklar açısından çok yararlı. Fakat içindeki cami yazın yanıyor. Belediyenin bunu düşünmemesi de yerel yönetimlerin başarısını gösteriyu. Sünnet kılmaya mecal yok. Hemen girip çıkmanız gerekiyor çünkü içeride de 60 derece ısı oluyor. Siz siz olun namazı dışarıda kılıp gelin.
Very useful for children in general. But the mosque inside is on fire in summer. The fact that the municipality does not think about this shows the success of local governments. There is no need for circumcision. You have to get in and out right away because it's 60 degrees inside. You come and pray outside.
E
Erkan Cv on Google

Super
A
Alicio GİOVANNİ on Google

Yes
S
Saban Eltutan on Google

Very good place for jogging
Ö
Ömer Faruk Başargan on Google

Good park for bring children , educational park about traffic for children , has walking track for adults
Z
Zeina Shehab on Google

Nice space for kids, teaching them to follow and learn the traffic rules.

Write some of your reviews for the company Serdivan Traffic Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *