Sakarya Teknik ve Endustri Meslek Lisesi

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Sakarya Teknik ve Endustri Meslek Lisesi

Address :

Sakarya Cad. No:90, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey

Phone : 📞 +978
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazarı)

Sakarya Cad. No:90, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazarı), Turkey
Y
YAHYA KADİR KARABİBER on Google

Okuyorum
Reading
G
Gezen Bilir on Google

Güzel bir meslek kurumu
A nice professional institution
U
Utku Teke on Google

Elit bir okul
An elite school
Y
Yunus Yıldız on Google

Çok iyi hatıralarımın olmadığı lisem benim.:) Buradan mezun olup da iyi bir yerlere gelebilmiş bir tek insan tanımıyorum.Bu elbette okulun suçu değil ama bu ilk göze batan özelliğidir.Yanılıyor da olabilirim.
I don't have very good memories. I don't know a single person who graduated from here and came to a good place. This is of course not the crime of the school, but this is the first glaring feature.
E
Emir PEKDEMİR (emirpekdemir) on Google

Meslek liseleri geleceğimiz ve sanayimiz için çok önemli ama yetkililer bunu tam olarak anlayamıyor. Mühendis demek her şey demek sanıyorlar. Ara eleman yok. Mevcut ustalar iş beğenmiyor bugün git yarın gel diyorlar. Önlem alınması gerek.
Vocational high schools are very important for our future and our industry, but the authorities cannot fully understand this. They think that an engineer means everything. No intermediate staff. Existing masters do not like work, they say today go tomorrow. Precautions need to be taken.
M
Muzaffer BAKIRTAŞ on Google

Bu okul, 1946 yılından bu güne Sakarya'da birçok ögrencinin tercih ettiği bir okul oldu.
This school has been preferred by many students in Sakarya since 1946.
M
Memati Baş on Google

Oku oku bitmedi nasıl bir okul
Read, read, not finished, what kind of school is it?
D
Dujim on Google

Okul ortamı çok kötü her taraf elit keko böyle insanlara bulaşmazsanız iyi okul, güzel tarafı konumu iyi bir yerde ve öğretmenler gerçekten kaliteli.
The school environment is very bad, if you don't mess with such people, it's a good school, the good side is in a good location and the teachers are really high quality.

Write some of your reviews for the company Sakarya Teknik ve Endustri Meslek Lisesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *