Pinky Pie Cake Design Workshop

1/5 based on 1 reviews

Contact Pinky Pie Cake Design Workshop

Address :

2902. Sk. Sarnıç Park A.V.M. 7/3, 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Yenimahalle/Çankaya/Ankara

2902. Sk. Sarnıç Park A.V.M. 7/3, 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara, Turkey
S
Sercan Erel on Google

Oğlumuzun 1 yaş günü için yaklaşık 1,5 ay önce sipariş vermiştik, 1 hafta önce tekrar konuştuk, doğum gününden bir önce kendisinden pastanın fotoğrafını beklediğimizi, endişelendiğimizi belirttik, ailevi sorunlarıyla uğraştığını, sabah elimizde olacağını söyledi. Sabah telefonu kapalıydı, tekrar tekrar aradık ama kesinlikle ulaşamadık. Yetiştiremeyeceğine dair mesaj bile atmadı, son dakika pastannecim'den maket pasta aldık binbir ricayla. Yasal her türlü yola da başvurucaz, özel günlerinizi böyle insanlarla asla tehlikeye atmayın.
We ordered about 1.5 months ago for our son's 1st birthday, we talked again 1 week ago, he said that we were waiting for the photo of the cake from him before the birthday, we were worried, he was dealing with family problems, we would have it in the morning. The phone was closed in the morning, we called again and again, but we couldn't reach it. He did not even send a message that he could not grow it, we bought a model cake from pastannecim last minute. We will also resort to any legal means, never endanger your special days with such people.

Write some of your reviews for the company Pinky Pie Cake Design Workshop

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *