Pelin Pastanesi - Tıp Fakültesi Cd. 217/B

3.9/5 based on 7 reviews

Contact Pelin Pastanesi

Address :

Tıp Fakültesi Cd. 217/B, 06620 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +978
Postal code : 06620
Categories :
City : Mamak/Ankara

Tıp Fakültesi Cd. 217/B, 06620 Mamak/Ankara, Turkey
K
Kemal Ayık on Google

Ş
Şükrü SAVCI on Google

K
Kültürlü Tavuk on Google

O
Oğuz Şahin on Google

E
Emre Özdemir on Google

M
Mehmet Erden on Google

Çalışan ve işletmedeki aile samimiyeti ve lezzetler sizi direkt cezbediyor
The family sincerity and flavors in the working and business directly attracts you
S
Sadik Bey on Google

Şimdilik temiz görünüyor ama çok sürmez biraz bitlendilermi ipin ucunu birakirlat
It looks clean for now, but it doesn't last long.

Write some of your reviews for the company Pelin Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *