Özmert Group Temizlik - Bağlar Cd. no 209

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Özmert Group Temizlik

Address :

buyapı centrum, Bağlar Cd. no 209, 54100 serdivam/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 54100
Categories :
City : serdivam/Sakarya

buyapı centrum, Bağlar Cd. no 209, 54100 serdivam/Sakarya, Turkey
S
SAMET DURSUN on Google

O
Onur KARCI on Google

E
Emircan Çorlu on Google

S
Süleyman Yeşilyurt on Google

E
Emre HUYLU fotograf on Google

O
Oğuz DENLİ on Google

T
Tunahan Sumbul on Google

E
Elif Kaplan izi on Google

1 yıldız bile fazla emin olun merdiven temizliğinde 0 lar hiçbir şekilde taahhüt ettikleri temizliği yapmadılar 2.5 litre suyla 3 katlı apartmani sildiler siz düşünün başta soyledikleri cam silme örümcek ağlarını temizleme mıntıka temizliği asla yapılmadı hatta kapı önlerindeki paspaslar bile kaldırılmadan toz içinde üstten supurp sildiler. Hiçbir şekilde profesyonel değiller . Bin pisman olduk çalıştığımıza. Aldığınız paranın hakkını vermeniz lazim hiç kusura bakmayın!
Even 1 star is too sure, in the stair cleaning, the 0s did not do the cleaning they promised in any way. They wiped the 3-storey apartment with 2.5 liters of water, just think about it, cleaning the cobwebs, wiping the windows, cleaning the cobwebs, the area cleaning was never done, even the mats in front of the doors were swept and wiped from the top in dust without being removed. They are by no means professional. We regret a thousand times that we worked. You have to give your money's worth!

Write some of your reviews for the company Özmert Group Temizlik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *